Przegląd okresowy budynku to kluczowy element zapewniający bezpieczeństwo jego użytkowników oraz długotrwałość struktury. Prawidłowo przeprowadzone inspekcje techniczne pozwalają nie tylko na identyfikację potencjalnych zagrożeń, ale również stanowią wymóg prawny. W zależności od typu obiektu oraz jego przeznaczenia, częstotliwość oraz zakres przeglądów mogą się różnić. Zrozumienie, kiedy i jak często należy przeprowadzać takie kontrole, jest istotne dla każdego właściciela czy zarządcy nieruchomości.

Podstawy prawne przeglądu okresowego budynków

Przeprowadzanie technicznych przeglądów okresowych budynku jest ściśle regulowane przez polskie prawo budowlane. Kluczowym dokumentem, który określa obowiązki właścicieli i zarządców w tym zakresie, jest Prawo budowlane. Zgodnie z art. 62 tej ustawy, każdy budynek musi być poddany regularnym kontrolom stanu technicznego. Kontrole te mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach oraz ochronę mienia.

Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi, w tym nałożeniem kar finansowych na właścicieli lub zarządców budynków. W szczególnie poważnych przypadkach, jeśli zaniedbanie przeglądów doprowadzi do wypadku, odpowiedzialni mogą być również ścigani na drodze karnej.

Częstotliwość przeglądów technicznych

Zgodnie z polskim prawem, częstotliwość przeglądów technicznych zależy od kilku czynników, w tym od rodzaju budynku oraz jego przeznaczenia. Przepisy szczegółowo określają minimalne interwały, w jakich należy przeprowadzać inspekcje, aby zapewnić bezpieczeństwo i należyte użytkowanie obiektów.

Polskie prawo określa terminy oraz zakres prowadzonych przeglądów:

  • co najmniej raz w roku sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływu atmosferyczne i inne niszczące działania, instalacji urządzeń do ochrony środowiska oraz instalacji gazowych i kominowych
  • co najmniej raz na 5 lat sprawdzenie stanu technicznego budynku, estetyki i jego otoczenia, sprawdzenie instalacji elektrycznej i piorunochronnej
  • co najmniej dwa razy w roku dla budynków wielkopowierzchniowych (o powierzchni przekraczającej 2000 m2 oraz obiektów o powierzchni dachu powyżej 1000 m2) sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływu atmosferyczne i inne niszczące działania, instalacji urządzeń do ochrony środowiska oraz instalacji gazowych i kominowych

 

Kto jest odpowiedzialny za przegląd techniczny budynku?

Odpowiedzialność za przeprowadzenie przeglądu technicznego budynku spoczywa przede wszystkim na właścicielu lub zarządcy obiektu. To oni muszą zadbać o to, by wszystkie wymagane inspekcje były wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami. Właściciel lub zarządca jest również odpowiedzialny za wybór kwalifikowanego inspektora budowlanego, który ma odpowiednie uprawnienia do przeprowadzenia takiego przeglądu.

Inspektor, który wykonuje przegląd, powinien posiadać licencję wydaną przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego oraz doświadczenie w branży. Jego zadaniem jest dokładne sprawdzenie stanu technicznego budynku, ocena ewentualnych zagrożeń i zalecenie odpowiednich działań naprawczych.

Po zakończeniu przeglądu, inspektor sporządza raport, który musi zostać oficjalnie zarejestrowany i przechowywany przez właściciela lub zarządcę budynku. Dokument ten może być wymagany przez urzędy lub służby ratownicze w przypadku kontroli lub zdarzeń awaryjnych.