I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy o prowadzenie usług przez Megadex Sp. z o.o., z siedzibą w Markach, ul. Rejtana 19/29, 05-270 Marki, identyfikującą się numerem NIP: 1251617997 zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS pod numerem 0000427141, kapitał zakładowy: 5 000 PLN, w całości wpłaconym i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonych przez Spółkę usług.
2. Zawarcie umowy odbywa się za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy składającym zamówienie na stronie internetowej, zwanym dalej Klientem, a Megadex Sp. z o.o., zwaną dalej Wykonawcą.
3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
4. Każdy Klient zawierający umowę z Wykonawcą jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy są usługi prezentowane na stronach www.megadex.pl.
2. Wykonawca niniejszym oświadcza, iż posiada wystarczające doświadczenie oraz personel konieczny do wykonania wszelkich usług oferowanych na stronie internetowej.
3. Wynagrodzenie za oferowaną usługę zgłoszoną przez formularz kontaktowy zostanie wyliczone w oparciu o stawkę 180 zł netto za każdą rozpoczętą roboczogodzinę każdego pracownika (280zł netto w przypadku pracy na wysokości) oraz koszt dojazdu, wynoszący w rejonie Warszawy 120 zł netto. Ceny nie zawierają kosztów części zamiennych oraz prac specjalistycznych urządzeń, powyższe zostaną skalkulowane po zakończeniu zlecenia, na podstawie zaangażowanych środków.
4. Niniejsze zlecenie zostanie zrealizowane w najbliższym możliwym terminie, który zostanie uzgodniony ze Zleceniodawcą mailowo lub telefonicznie.
5. Zlecenie potwierdza przyjęcie wskazanych warunków kwotowych oraz terminowych i stanowi przyjęcie oferty w rozumieniu art. 66 Kodeku Cywilnego.
6. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

a. przelewem, przed wykonaniem zamówienia na rachunek bankowy Wykonawcy (przedpłata)
b. przelewem, po wykonaniu zlecenia,
c. poprzez system płatności elektronicznych.

7. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
8. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Wykonawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
9. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
11. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Wykonawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
12. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: Megadex Sp. z o.o., z siedzibą w Markach, ul. Rejtana 19/29, 05-270 Marki. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Wykonawca traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

III. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 15 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby Wykonawcy (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu).
2. Termin 15-sto dniowy, liczy się od dnia akceptacji warunków umowy przez Klienta.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;