Systemy sygnalizacji pożaru mogą zdecydowanie podnieść bezpieczeństwo osób przebywających w budynku, ale tylko pod warunkiem, że będą funkcjonowały prawidłowo. Aby tak się stało konieczna jest regularna konserwacja systemu sygnalizacji pożaru oraz kontrola elementów które w systemie odpowiadają za sygnalizację pożaru. Dzięki regularnemu sprawdzaniu tych elementów i dokonanej konserwacji można oczekiwać, że system będzie funkcjonował prawidłowo i w momencie pojawienia się ewentualnego niebezpieczeństwa poinformuje użytkownika oraz odpowiednią jednostkę straży pożarnej. Jeśli taka instalacja w budynku się znajduje to bez wątpienia o jej stan techniczny warto będzie zadbać.

Konserwacja instalacji SAP:

–  kontrola centrali p.poż
–  kontrola czujek
–  kontrola ROP
–  kontrola sygnalizacji


W celu zachowania bezpieczeństwa użytkowania budynków stosowane są różne systemy bezpieczeństwa. Jednym z najważniejszych jest SAP czyli sygnalizacja alarmu pożarowego. Aby system SAP spełniał swoją rolę, trzeba poddawać go regularnym kontrolom.

Przeglądy systemu sygnalizacji pożaru: Jak wygląda konserwacja systemu SAP?

Przegląd okresowy instalacji przeciwpożarowej to procedura, która ma na celu sprawdzenie poprawności jej działania. W tym celu dokonuje się sprawdzenia wszystkich jej elementów, wśród których są:

– centrala systemu;

– czujniki dymu;

– ręczne ostrzegacze pożarowe;

– sygnalizatory optyczno-akustyczne;

– kablowe linie dozorowe i zasilające.

Według prawa, konserwacja systemu sygnalizacji ppoż powinna odbywać się przynajmniej raz w roku. Producenci często zalecają kontrole w krótszych odstępach czasu (raz na 6 miesięcy, a nawet raz na 3 miesiące). Zależy to od typu zastosowanych urządzeń. W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji przeglądy systemu sygnalizacji pożaru należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż raz w roku.

Prawidłowa konserwacja instalacji SAP wymaga sprawdzenia każdego z jej elementów z osobna. Dlatego duże instalacje (powyżej 200 punktów) dzieli się na etapy, na przykład po 50 elementów, i każdy z nich poddaje się sprawdzeniu przynajmniej raz w roku. Ponadto duże instalacje wymagają stałego nadzoru konserwatora obiektu i zgłaszania wszelkich niepokojących sygnałów do serwisu.

Czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji SAP

Pracownik serwisu na początku dokonuje wizualnej oceny stanu instalacji. Ma to na celu wyeliminowanie widocznych uszkodzeń systemu. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie centrali. Przede wszystkim odczytywane są logi, co ma na celu weryfikację poprawności działania układu oraz sprawdzenie ewentualnych problemów. Doświadczony konserwator bez problemu stwierdzi, czy nie została przerwana pętla dozorowa lub czy któryś z elementów nie uległ uszkodzeniu.

Kolejnym krokiem konserwacji systemu sygnalizacji ppoż jest sprawdzenie ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP). Zwalnia się każdy z nich po kolei. Powinno to wywołać alarm pożarowy. Jeżeli instalacja SAP ma funkcję automatycznego powiadamiania straży pożarnej, kontrola elementów wykonawczych odbywa się w porozumieniu z jednostką PSP.

Następnie wykonuje się zadymienie czujników. Podobnie jak ROP, tak i czujka dymu powinna wywoływać sygnał alarmowy. Sensory powinny być poddane zadymieniu przez dedykowane do tego urządzenie. W przeciwnym wypadku można trwale uszkodzić czujnik lub spowodować, że przez długi czas nie będzie można go wykorzystać w instalacji.

Sygnalizatory optyczno-akustyczne sprawdzane są przy okazji testowania ROP-ów i czujek. Aby mieć pewność zadziałania każdego z nich, można odłączyć je od systemu i włączać po jednym dla każdej próby.

Czy konserwacja systemu sygnalizacji ppoż musi być udokumentowana?

Wszystkie czynności konserwacyjne instalacji SAP powinny być udokumentowane stosownymi protokołami oraz potwierdzone wpisami do książki eksploatacji instalacji, tak samo jak przeglądy systemu sygnalizacji pożaru. Zaniedbanie wpisów i przechowywania protokołów w skrajnych przypadkach może skutkować utratą gwarancji na system. Przykrą konsekwencją niedopilnowania formalności może być odmowa wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą konserwacji systemów przeciwpożarowych.