akceptacja regulaminu oraz polityki prywatności.

    W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób informujemy że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w wyniku wypełnienia oraz wysłania powyższego formularza kontaktowego jest Megadex Sp. z o.o., z siedzibą w Markach, ul. Rejtana 19/29, 05-270 Marki, identyfikującą się numerem NIP: 1251617997 zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS pod numerem 0000427141, kapitał zakładowy: 5 000 PLN – w całości wpłacony. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji zapytania, przedstawienia oferty lub zwrotnego bezpośredniego kontaktu telefonicznego. W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach dostępne są w Polityce prywatności.