System sygnalizacji pożaru ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości. Wszelkie nieprawidłowości w obrębie jego działania mogą grozić nie tylko utratą majątku, ale przede wszystkim utratą zdrowia i życia osób przebywających w budynku. Jedną z czynności, która ma zapewnić bezawaryjne działanie systemu SAP jest przegląd instalacji. Jak często należy go przeprowadzać?

Częstotliwość przeprowadzana przeglądów SAP w Polsce często bywa przedmiotem dyskusji. Właściciele i zarządcy nieruchomości chcieliby ograniczyć liczbę obowiązkowych przeglądów technicznych do absolutnego minimum, podczas gdy producenci systemów SAP zalecają wykonywanie przeglądów nawet częściej niż mogłoby to wynikać z interpretacji obowiązujących przepisów prawa. Kto ma rację? Jak często należy przeprowadzać przeglądy SAP?

Przegląd SAP zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów stanowi:

  • 3 pkt 3: Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
  • 3 pkt 2: powinny być poddawane przeglądom technicznym i konserwacjom zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach[…]dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi, opracowanych przez producenta.

Pośpieszna interpretacja Rozporządzenia może sugerować, iż wystarczającym jest przeprowadzenie jednego przeglądu systemu SAP na każde 12 miesięcy użytkowania nieruchomości. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę oba cytowane punkty, szybko przekonamy się, że to zalecenia producenta danego systemu sygnalizacji pożaru powinny być traktowane jako wiążące.

Większość producentów systemów SAP w dokumentacji techniczno-rozruchowej określa harmonogram przeglądów i konserwacji systemu opierając się przy tym ściśle na Polskiej Normy PKN-CEN/TS 54-14:2006 – Systemy Sygnalizacji pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Zgodnie z normą przeglądy i konserwacja systemu SAP powinna być przeprowadzana w ramach:

  • codziennej obsługi (przegląd może przeprowadzić użytkownik obiektu),
  • comiesięcznej obsługi (przegląd może przeprowadzić użytkownik obiektu),
  • obsługi kwartalnej (przegląd musi być przeprowadzony przez specjalistę posiadającego stosowne uprawienia),
  • corocznej obsługi (przegląd musi być przeprowadzony przez specjalistę posiadającego stosowne uprawienia).