Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek regularnego wykonywania pomiarów i badania instalacji elektrycznej. Przegląd instalacji elektrycznej powinien być przeprowadzany regularnie, nie rzadziej niż raz na pięć lat (Ustawa Prawo Budowlane, Art. 62).

Fakt, iż obowiązek przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej spoczywa odpowiednio na właścicielu lub zarządcy nieruchomości nie jest równoznaczny z tym, że są to osoby uprawnione do fizycznego przeprowadzenia przeglądu i pomiarów. Kto w takim razie może wykonać przegląd instalacji elektrycznej?

Kto wykonuje pomiary i przegląd instalacji elektrycznej?

Zasady dotyczące tego, kto może przeprowadzić pomiary i przegląd instalacji elektrycznej budynków reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z nim, pomiary powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby posiadające:

 • aktualne świadectwa kwalifikacyjne, uprawniające je do wykonywania wyżej wymienionych prac,
 • odpowiednie wykształcenie techniczne,
 • doświadczenie.

Świadectwo kwalifikacyjne jest wystawiane przez komisję kwalifikacyjną, w tym przypadku Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Dokument nie jest przyznawany elektrykowi dożywotnio. Ocena tego, czy dana osoba spełnia wymagania kwalifikacyjne w zakresie prac kontrolno-pomiarowych powinna być przeprowadzana co pięć lat.

W czasie kontroli elektryk powinien posługiwać się specjalistycznym urządzeniem do wykonywania pomiarów, z aktualnymi certyfikatami oraz kalibracją.

Na czym polega przegląd instalacji elektrycznej?

Zakres przeglądu instalacji elektrycznej jest uzależniony do potrzeb obiektu, jego przeznaczenia oraz wyposażenia. Minimalny zakres przeglądu powinien obejmować weryfikację i ocenę:

 • sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;
 • występowanie przegród ogniowych oraz innych środków zapobiegających rozproszeniu się ognia oraz ochrony przed możliwymi skutkami działania wysokich temperatur;
 • doboru i ustawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych;
 • doboru przewodów z uwagi na spadek napięć i obciążalność prądową;
 • rozmieszczenia oraz doboru właściwych urządzeń do odłączania izolacyjnego oraz łączenia;
 • doboru urządzeń i zabezpieczeń z uwzględnieniem działania czynników zewnętrznych;
 • prawidłowości oznaczeń przewodów neutralnych oraz ochronnych;
 • przyłączeń łączników jednobiegunowych do przewodów fazowych;
 • napisów, oznaczeń, schematów informacyjnych i ostrzegawczych;
 • poprawności połączeń przewodów;
 • dostępu do urządzeń umożliwiających komfortową obsługę, identyfikację oraz konserwację instalacji.